Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden A-Wax

Totstandkoming overeenkomst
Deze leveringsvoorwaarden zijn geldig op het moment dat u via www.a-wax.nl een of meerdere producten heeft besteld. Nadat A-Wax de bestelling heeft geaccepteerd ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht, hierin zal staan een omschrijving van het gekochte product, de afgesproken prijs, de verzendkosten, de wijze van verzenden en de wijze van betalen.
Prijzen
De vermelde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW.
Betaling
Betaling dient te zijn voldaan voordat uw bestelling verstuurd wordt. Betalingen kunnen worden gedaan vooraf via een overboeking per bank op rekening NL74RABO0153417900 t.n.v. A-Wax.
Levering
Verzending gebeurt via DHL.NL voor de op het moment geldende tarieven van DHL Er zijn twee mogelijkheden voor pakket verzending, Standaard Pakket en Extra Zeker Pakket. Bij verzending via Standaard Pakket is het risico voor vermissing, breuk of eventuele andere gebreken door derden voor de klant. Bij verzending via Extra Zeker Pakket is de zending verzekerd tot Euro 500,- en wordt aangeboden met legitimtie voor ontvangst.  Meer voorwaarden van verzending en tarieven van DHL.NL vind u op www.DHL.nl Afhalen na vooruitbetaling kan ook op afspraak. A-Wax rekent geen handeling- en/of verpakkingkosten. De door A-Wax opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
Levertijden
De verzending wordt direct tot maximaal drie werkdagen na ontvangst van de betaling aangeboden bij PostNL zodat het pakket bij u na 1 a 2 werkdagen wordt aangeboden na verzending. Kan door omstandigheden niet binnen de overeengekomen levertijd geleverd worden zal A-Wax u hier tijdig van op de hoogte stellen via een e-mail. A-Wax is niet aansprakelijk als derden hun afgesproken levertijd niet kunnen nakomen.
Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de gekochte producten gaat over op het moment dat de koper het volledige bedrag van de koopovereenkomst heeft voldaan. Het risico voor breuk, vermissing of beschadiging gaat over op het moment van verzending.
Garantie
A-Wax geeft geen garantie op de door haar geleverde producten. Indien onvolkomendheden worden geconstateerd, kan het product worden geretourneerd onder de voorwaarden genoemd bij reclames en retourbeleid.
Reclamaties en retourbeleid
U heeft het recht om zonder opgave van reden, binnen 7 dagen de koopovereenkomst ongedaan te maken en het product ongeopend en ongeschonden te retourneren. Retourneren zal in overleg vooraf per brief of e-mail met A-Wax moeten worden kortgesloten. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u A-Wax daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De kosten en het risico van het retour zenden zijn voor u. Het door u betaalde bedrag zal binnen 10 dagen worden gecrediteerd minus porto- en administratiekosten, na ontvangst van het geretourneerde product. A-Wax behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, dit wanneer er het vermoeden is dat het product is gebruikt en/of beschadigd is anders dan door schuld van A-Wax.
Aansprakelijkheid
A-Wax is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het op onjuiste en/of onveilig manier gebruiken van het door ons geleverde. Wij zijn maximaal aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de door ons geleverde producten.
Privacy
A-Wax houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties. De door u aan ons verstrekte persoonlijke gegevens zullen alleen ten behoeve van eigen gebruik gebruikt worden, voor het verzenden van de producten en ter verificatie van de te ontvangen betaling van u aan ons. Wij zullen uw gegevens niet beschikbaar stellen aan derden.
Afbeeldingen en Specificaties
Alle afbeeldingen, tekeningen, kleuren etc. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. Er wordt veel zorg besteed aan het verstrekken van actuele en correcte informatie. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Alle gegevens (tekst en foto’s, logo’s e.d.) zijn auteursrechterlijk beschermd.
Fouten
Wanneer U fouten of andere dingen tegenkomt op onze site aarzel dan niet maar stuur gerust een e-mail naar, a-wax@ziggo.nl
Wijzigingen Voorbehouden
Technische wijzigingen, maatwijzigingen, modelwijzigingen, kleurafwijkingen, prijswijzigingen, druk en typefouten voorbehouden. A-Wax zal de website zo veel mogelijk up-to-date houden. Er kunnen echter geen rechten ontleend worden, omdat een artikel niet meer voorradig is. A-Wax is niet aansprakelijk voor schade geleden door toedoen (direct of indirect) van onze website. Heeft U naar aanleiding van deze voorwaarden nog vragen laat ons dat dan weten via a-wax@ziggo.nl
© A-Wax – Noord Scharwoude 2015